ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ชำนาญ  ขันทอง
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้าสายตรวจตำบลวังน้ำขาว
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร   1       รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.พิศาล   ใจเรือน
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้างานพัสดุ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.นเรศ   ตรีถูกแบบ
ปฏิบัติหน้าที่งาน ทำหน้าที่สิบเวรยาม
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  1        รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สมชาย   ถึงมี
ปฏิบัติหน้าที่งาน ช่วยราชการ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  2        รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ชนะ   กุลสินธิ์
ปฏิบัติหน้าที่งาน ัทำหน้าที่สิบเวรยาม
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สมบูรณ์   บุญเลิศ
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้าสายตรวจตำบลวังตะคร้อ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  2        รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สนอง   เขียวพุ่มพวง
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้าสายตรวจตำบลตลิ่งชัน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  7
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สุชาติ   ไทยมี
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้างานเสมียนประจำวัน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  11
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สายัณห์   เพชรสุข
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้างานการเงิน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  7
ที่อยู่ 129 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 081-8878974            เบอร์บ้าน  055 - 634135
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.โสภณ   ทองแขก
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้าสายตรวจตำบลวังลึก
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  7   (ตชด.)     รุ่นที่  26
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 081-            เบอร์บ้าน  055 -
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ทองสุข  เหล่าทองสาร
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจตำบลวังตะคร้อ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขน        รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08 -            เบอร์บ้าน  055 -
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.เชาว์  นัดครีพ
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้าชุดสืบสวน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  32
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 081-            เบอร์บ้าน  055 -
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.เกียรติศักดิ์  ทรัพย์เพชร
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้าชุดด่านตรวจ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่   15 
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 084-6202233            เบอร์บ้าน  055 -
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สุนทร  สิทธิพงศธร
ปฏิบัติหน้าที่งาน ช่วยราชการ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  7
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สมพงษ์  ณ แฉล้ม
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจตำบลวังน้ำขาว
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6 (ตชด.)         รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.พนม   พรมมี
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้าสายตรวจตำบลลานหอย
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร   5       รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08 4-6210077          เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.อินทรายุทธ  รักษาศิล
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจตำบลวังน้ำขาว
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร   5       รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.บันเทา   ศรีบุญ
ปฏิบัติหน้าที่งาน เสมียนประจำวัน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  41
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ไพโรจน์  บ้านกล้วย
ปฏิบัติหน้าที่งาน ประจำชุดด่านตรวจ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  2        รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.เสวก  ทองสรวง
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่พัสดุ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  41
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ถวิล   พุ่มทอง
ปฏิบัติหน้าที่งาน ช่วยราชการ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6 (ตชด.)         รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ภิญโญ  ไทยมี
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สุชาติ  พุ่มกลัด
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านด่าน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  32
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.บุญทิน  ครุธนี
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  11
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ประเทือง  ไชยบุตร
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าวิทยุสื่อสาร
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  42
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.อุเทน  สอนตา
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจตำบลวังลึก
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  44
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.วิชัย   โพธิ์เรือง
ปฏิบัติหน้าที่งาน ช่วยราชการกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร          รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.เริ่ม   สุริยะชัย
ปฏิบัติหน้าที่งาน ประจำชุดด่านตรวจ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.เรืองทฤธิ์  จาตุประยูร
ปฏิบัติหน้าที่งาน ประจำชุดด่านตรวจ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  41
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สุพจน์  นามแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจรถจักรยานยนต์
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  44
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ไกรษณ  อินทนา
ปฏิบัติหน้าที่งาน ประจำชุดสืบสวน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  44
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.อาดูลย์  ชุลี
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่เดินหนังสือ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  24
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สุเมธี  สุขพลอย
ปฏิบัติหน้าที่งาน ประจำชุดสืบสวน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  44
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ไพโรจน์  บ้านกล้วย
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจตำบลลานหอย
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  23
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 089-0725696                            เบอร์บ้าน  055 -
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.จำรัส  แป้งหิรัญ
ปฏิบัติหน้าที่งาน หัวหน้าจราจร
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  39
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 084-6224466                            เบอร์บ้าน  055 - 689028
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.จำเนียร   สิทธิเวช
ปฏิบัติหน้าที่งาน ประจำชุดด่านตรวจ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.นุโรม   พลอยทอง
ปฏิบัติหน้าที่งาน ช่วยราชการกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  24
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ชัยยุทธภูมิ  เนียมคนตรง
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ & ผู้ช่วยการเงิน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  25
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 084-2294904          เบอร์บ้าน  055 - 689028
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ทวนทอง  พูลจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่เสมียนคดี
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  25
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.จเรรัตน์  เกตุขาว
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ป.)
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  24
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.กิตติพงษ์  บานแย้ม
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจตำบลตลิ่งชัน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  44
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 081-0434087           เบอร์บ้าน  055 - 689028
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ณรงค์ชัย  ใยดี
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่ประจำชุดด่านตรวจ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  24
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สงกรานต์  กาวิละบุตร
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่เสมียนคดี
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  25
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สมพร  พุ่มกลัด
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจบ้านด่าน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  25
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ศักรินทร์ คุ้มไกรสร
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่ธุรการกำลังพล
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  23
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ณัฐศพนธ์  บุญเม่น
ปฏิบัติหน้าที่งาน ประจำชุดด่านตรวจ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6   (ตชด.)     รุ่นที่  24
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.อนุกูล  ขัดสาย
ปฏิบัติหน้าที่งาน ประจำชุดด่านตรวจ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  25
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.วิเชียร  ชาดี
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจรถจักรยานยนต์
จบจากโรงเรียน หลักสูตรอบรมสายวิชาชีพ        รุ่นที่
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.วิรัช   คงรักษา
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่จราจร
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  24
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.สุทิน  หัสนัย
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจรถจักรยานยนต์
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  25
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ด.ต.ฐิติภัทร  อินดี
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจตำบลบ้านด่าน
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  25
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล จ.ส.ต.วัชระ  เสือจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจจราจร
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  26
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล จ.ส.ต.วุฒิ  วงค์เวียน
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  2        รุ่นที่
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล จ.ส.ต.นพรัตน์  คงดวน
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจรถจักรยานยนต์
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  26
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล จ.ส.ต.มานิตย์  ถนอมวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  26
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล จ.ส.ต.ประสิทธิ์  ห้องคลิ้ง
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่สิบเวรยาม
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  1        รุ่นที่  6
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล จ.ส.ต.ไกรวุฒิ  พรมรักษา
ปฏิบัติหน้าที่งาน สายตรวจรถจักรยานยนต์
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  26
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล จ.ส.ต.ปิยพันธุ์  สุวรรณโรจน์
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (นผ.)
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  28
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล จ.ส.ต.อภิชาต  อภิวัฒน์รัตนกุล
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส.)
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  6        รุ่นที่  27
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล จ.ส.ต.อาทิตย์  หล้าปิ่นตา
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าทประจำด่านตรวจ
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  48
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ส.ต.ท.ธำมรงค์  ปานานนท์
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (นผ.)
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  2 (หลักสูตรนายสิบ)
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689
 
ยศ ชื่อ-สกุล ส.ต.ต.วสิษฐ์  หลงสมัน
ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ป.)
จบจากโรงเรียน โรงเรียนตำรวจภูธร  5        รุ่นที่  3 (หลักสูตรนายสิบ)
ที่อยู่ 200 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08                            เบอร์บ้าน  055 - 689